Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://vitroflora.pl. jest Vitroflora Grupa Producentów sp. z o.o. z siedzibą w Trzęsaczu, Trzęsacz 25, 86-022 Dobrcz wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 34015424 o kapitale zakładowym: 175 000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), adres poczty elektronicznej: marketing@vitroflora.com.pl, będąca jednocześnie Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dale „Administratorem”.

​2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod adres: marketing@vitroflora.com.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


II.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:

 - dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy

 - wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda;

2.Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

3. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.


III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. II tj.

- w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

- w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone żądanie;

- w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

-  w zakresie realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – do czasu realizacji tych celów.


IV. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

1. Odbiorcami twoich danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, urzędy skarbowe, instytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Twoich danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

2. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora i osobom działających z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się przedstawiciele handlowi, podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności informatycznej, prawnej, ubezpieczeniowej, marketingowej, licencyjnej.


V. TWOJE PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Masz prawo:

·żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;

·wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

·wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w RP jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


VI. PLIKI "COOKIES"

1.Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje sesyjne „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).